Nghiệm thu, bàn giao công trình thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Khối Thi đua 9 cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh
Gia hạn thời gian báo cáo vụ việc của ông Đào Hữu Bá
Trả lời đơn của công dân
 

 Du lịch Bình Thuận qua ảnh

 

Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 275/QĐ-TTBT ngày 14/3/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra làm việc với Lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ thuộc sở và các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa, Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh để kiểm tra nội dung trên. Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/4/2016 của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 15/KL-TTBT ngày 29/4/2016 để kết luận các nội dung được thanh tra như sau:

Trong 02 năm (năm 2014 và năm 2015), với trách nhiệm là người đứng đầu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN của sở và các đơn vị trực thuộc đạt kết quả trên nhiều mặt như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tiến hành có kết quả; chỉ đạo tổ chức thực hiện khá tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định như: Việc công khai, minh bạch nguồn ngân sách nhà nước; trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện tốt việc minh bạch tài sản, thu nhập và công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền được tiến hành thường xuyên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc còn có những hạn chế, tồn tại như sau:

- Việc tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng chưa được thường xuyên, liên tục và chưa thật sâu, kỹ, chất lượng chưa cao, không xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong nội bộ, chỉ thực hiện tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp, hội nghị.

- Chưa thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính theo quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Trung tâm Văn hóa tỉnh chưa thường xuyên cập nhật các chính sách, chế độ nhà nước mới ban hành để làm căn cứ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; đồng thời chưa tiến hành rà soát các chính sách chế độ không còn hiệu lực đã đưa vào xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ để hủy bỏ.

- Thực hiện chưa đầy đủ các nội dung về kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản như: Không xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai, năm 2014 còn kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, không mở sổ theo dõi việc giao nhận bản kê khai; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc không tổ chức việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với các trưởng phòng, phó trưởng phòng và kế toán.

Nguyên nhân của những thiếu sót, tồn tại là do: Người đứng đầu và công chức, viên chức các phòng ban và đơn vị trực thuộc chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa tham nhũng, chưa kịp thời cập nhập văn bản pháp luật mới có liên quan đến công việc nên chỉ đạo và thực hiện vẫn còn thiếu sót.

Trách nhiệm chính của những hạn chế, tồn tại trên thuộc về người đứng đầu các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần rút kinh nghiệm và quan tâm hơn trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc để công tác PCTN trên lĩnh vực quản lý được thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn, hạn chế thấp nhất thiếu sót, vi phạm.

Trên cơ sở các nội dung kết luận, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót, tồn tại như đã nêu ở phần trên, trong đó chú ý xác định trách nhiệm lãnh đạo, tham mưu và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể.

- Xây dựng kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về PCTN bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị để nâng cao nhận thức, đảm bảo việc thực thi pháp luật nói chung và luật về PCTN nói riêng ngày càng tốt hơn.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của ngành theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo thẩm quyền, trong đó lưu ý nội dung kê khai, công khai tài sản, thu nhập để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót tại các đơn vị trực thuộc.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra, đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục./.

Thanh tra tỉnh

 
 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn